Moderné odborné učebne a kvalitnejšie vzdelávanie pre študentov SOŠ strojníckej

    • Popis projektu

    • Názov prijímateľa:

     Stredná odborná škola strojnícka

     Sídlo prijímateľa:

     Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto

     Názov projektu:

     Moderné odborné učebne a kvalitnejšie vzdelávanie pre študentov SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste

     Typ projektu:

     dopytovo orientovaný projekt

     Operačný program:

     Vzdelávanie

     Prioritná os : 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

     Opatrenie :  1.1 Premena tradičnej školy na modernú

     Miesto realizácie aktivít projektu:

     Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto

     Trvanie projektu :

     02/2014 – 07/2015

     Celkové oprávnené náklady na projekt:

     263 148,49€

      Stručný opis projektu:

     Ciele projektu: Modernizovať odborné učebne a skvalitniť  vzdelávanie na SOŠ strojníckej Kysucké Nové Mesto prostredníctvom tvorby a inovácie obsahu a metód výučby

     Špecifický cieľ projektu 1: Vyškoliť pedagogických zamestnancov SOŠS v KNM na prácu s dostupnými informačno-komunikačnými technológiami a ich využitím vo vyučovacom procese.

     Špecifický cieľ projektu 2 :  Vytvoriť a implementovať nové moderné učebné materiály vo vyučovacom procese so zameraním na prírodovedné a odborné predmety.

     Hlavné aktivity projektu :

     • 1.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií pre potreby SOŠ strojníckej
     • 2.1  Inovácia obsahu vzdelávania, učebných materiálov, textov a pomôcok
     • 2.2 Implementácia nových foriem a metód vo vyučovacom procese na vybrané predmety

     Cieľové skupiny : Žiaci a pedagogickí zamestnanci Strednej odbornej školy strojníckej.

      

     Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 41 421 22 13
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

  • 30.4 - 4.5.2018 - Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
  • 04-2018 Jarné upratovanie
  • 26.04.2018 - 27.04.2018 Mladý tvorca - NITRA
  • 20.4.2018 Branný súboj študentov 2018
  • Skvelý úspech žiakov na H2AC - preteky RC vodíkových áut
  • 13.4.2018 Deň NARCISOV
  • 9.4.2018 Talentová skúška
  • 6.4.2018 Ocenenie pána učiteľa Ota Šidlu
  • 21.3.2018 dekanátne kolo BIBLICKEJ OLYMPIÁDY
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 1643321