• Základné údaje o štúdiu

    Kód a názov odboru: 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

    Dĺžka štúdia: 4 roky

    Forma štúdia: denná

    Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

    Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

    Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list, zváračské oprávnenie typu Z - M1, Z – E1

    Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru

    Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium najmä technického smeru

    Charakteristika štúdia: Odborná časť štúdia je zameraná na všeobecné vedomosti z oblasti strojárstva, na obsluhu klasických strojárskych zariadení, na obsluhu  a programovanie automatizovaných strojárskych zariadení. Absolventi  štúdia sa uplatňujú vo výrobnej oblasti, technologickej príprave, konštrukčnej príprave výroby a v automobilovom priemysle.

    Školský vzdelávací program Vám poskytneme na sekretariáte  Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 41 421 22 13
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Skvelý úspech žiakov na H2AC - preteky RC vodíkových áut
  • 13.4.2018 Deň NARCISOV
  • 9.4.2018 Talentová skúška
  • 6.4.2018 Ocenenie pána učiteľa Ota Šidlu
  • 21.3.2018 dekanátne kolo BIBLICKEJ OLYMPIÁDY
  • 05.03.2018–09.03.2018 Lyžiarsky kurz
  • 12.02.2018–16.02.2018 Lyžiarsky a snowboardový kurz
  • Modrá škola na Kysuciach
  • 7.3.2018 Školské kolo SOČ
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 1541864