• Základné údaje o štúdiu

     Kód a názov odboru: 2679 K mechanik - mechatronik

     Dĺžka štúdia: 4 roky

     Forma štúdia: denná

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

     Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list, vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení v zmysle §25 ods.3,vyhlášky získa osvedčenie odbornej spôsobilosti elektrotechnik 

     Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:  študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru

     Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): možnosti ďalšieho vysokoškolského bakalárskeho alebo inžinierskeho vzdelávania v príbuzných odboroch, pomaturitné špecializačné vzdelávanie

     Charakteristika štúdia: Príprava je zameraná na získanie znalosti  v oblasti ručného a  strojového obrábania kovov, montáže, demontáže strojov, zariadení, zvárania, spájkovania, tepelného spracovania, elektromechanických, elektromontážnych prác, montáže elektronických zariadení, merania základných veličín v elektrických obvodoch, v mechanických, hydraulických, pneumatických, elektronických, kombinovaných  systémoch,  číslicovej a  výpočtovej  techniky a CNC – obrábacích strojov ich programovanie a nastavovanie.

     Školský vzdelávací program Vám poskytneme na sekretariáte  Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 41 421 22 13
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Skvelý úspech žiakov na H2AC - preteky RC vodíkových áut
  • 13.4.2018 Deň NARCISOV
  • 9.4.2018 Talentová skúška
  • 6.4.2018 Ocenenie pána učiteľa Ota Šidlu
  • 21.3.2018 dekanátne kolo BIBLICKEJ OLYMPIÁDY
  • 05.03.2018–09.03.2018 Lyžiarsky kurz
  • 12.02.2018–16.02.2018 Lyžiarsky a snowboardový kurz
  • Modrá škola na Kysuciach
  • 7.3.2018 Školské kolo SOČ
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 1541878