• Základné údaje o štúdiu

     Kód a názov odboru: 2682 K mechanik počítačových sietí 

     Dĺžka štúdia:  4 roky

     Forma štúdia: denná

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:  podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

     Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list, vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení v zmysle §25 ods.3,vyhlášky získa osvedčenie odbornej spôsobilosti elektrotechnik 

     Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru

     Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium najmä technického smeru

     Charakteristika absolventa: Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, hardware, software počítača a počítačových sietí. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať nielen pre obsluhu zariadení pre spracovanie informácií, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb na týchto zariadeniach.

     Školský vzdelávací program Vám poskytneme na sekretariáte  Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 41 421 22 13
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Skvelý úspech žiakov na H2AC - preteky RC vodíkových áut
  • 13.4.2018 Deň NARCISOV
  • 9.4.2018 Talentová skúška
  • 6.4.2018 Ocenenie pána učiteľa Ota Šidlu
  • 21.3.2018 dekanátne kolo BIBLICKEJ OLYMPIÁDY
  • 05.03.2018–09.03.2018 Lyžiarsky kurz
  • 12.02.2018–16.02.2018 Lyžiarsky a snowboardový kurz
  • Modrá škola na Kysuciach
  • 7.3.2018 Školské kolo SOČ
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 1541872