• Základné údaje o štúdiu

     Kód a názov odboru: 8503 K 01 umeleckoremeselné spracúvanie kovov - kováčske a zámočnícke práce

     Dĺžka štúdia: 4 roky

     Forma štúdia: denná

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy, zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.     

     Spôsob ukončenia štúdia: maturitná  skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na navrhovanie, výrobu a montáž umelecko-remeselných výrobkov z kovu.

     Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):  možnosti ďalšieho vysokoškolského bakalárskeho alebo inžinierskeho vzdelávania v príbuzných odboroch, pomaturitné špecializačné vzdelávanie

     Charakteristika absolventa: Absolvent tohto odboru je kreatívny výtvarník,  zručný odborník v umelecko-remeselnej výrobe. Je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu a vykonávať slobodné umelecké povolanie. Odborné vzdelávanie umožní rozvíjať samostatnosť a tvorivosť  s dôrazom na divergentné myslenie a konanie vo všetkom, čo súvisí s výtvarným umením, kultúrou osobnosti a umeleckou  stránkou  remeselného prevedenia. Dokáže sa orientovať v opisoch pracovných postupov, v  materiáloch, v pracovných výkresoch a dokumentácii.

     Školský vzdelávací program Vám poskytneme na sekretariáte  Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 41 421 22 13
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Skvelý úspech žiakov na H2AC - preteky RC vodíkových áut
  • 13.4.2018 Deň NARCISOV
  • 9.4.2018 Talentová skúška
  • 6.4.2018 Ocenenie pána učiteľa Ota Šidlu
  • 21.3.2018 dekanátne kolo BIBLICKEJ OLYMPIÁDY
  • 05.03.2018–09.03.2018 Lyžiarsky kurz
  • 12.02.2018–16.02.2018 Lyžiarsky a snowboardový kurz
  • Modrá škola na Kysuciach
  • 7.3.2018 Školské kolo SOČ
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 1541870